Privacy

Dit is de privacyverklaring van Hockey Club Cranendonck, gevestigd in Maarheeze en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235373. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Help ons onze privacy-administratie goed te organiseren. Hoe? Door akkoord te gaan met het HCC Privacy statement: https://hccranendonck.nl/avgvragen (LISA login gevraagd)


 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien:
a) u lid bent van onze vereniging
b) uw kind spelend lid is van onze vereniging
c) u sponsor bent van onze vereniging

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, teamindelingen, bardiensten en scheidsrechtersdiensten.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
a) het lidmaatschap te effectueren
b) nieuwsbrieven te versturen
c) contact met u op te nemen of te onderhouden
d) teamindelingen (bekend) te maken
e) gegevens te delen met trainers, coaches, aanvoerders en commissies van de vereniging

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris via [email protected] voor:

a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
b) vagen naar aanleiding van deze privacyverklaring
c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u/uw kind(eren) verwerken
d) correctie, beperking, wissen/verwijderen of overdracht van uw gegevens
e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door hockeyclub Cranendonck

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
DWF, KNHB (hockeybond), Mailchimp, ClubCollect, LISA

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of elders publiceren op onze website, de LISA app, social media cq gebruiken voor promotie van onze club/hockey, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie punt 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.